Veelgestelde vragen over aanmelden

Moet ik mijn kind aanmelden?

Ja, als je je kind niet aanmeldt, kun je het pas eind mei  inschrijven voor het volgende schooljaar in een kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen in Laarne, Wetteren en Wichelen doen mee.

Wij raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. Je kan maximum 5 scholen opgeven. Je hebt niet minder kans om je eerste voorkeurschool te krijgen als je meerdere scholen opgeeft.  Als je maar één school opgeeft, en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode. Op dat moment is de kans klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen die je opgaf.

Je zal nooit een school toegewezen krijgen waarvoor je je niet aanmeldt. 

Als je vijf scholen opgeeft garanderen  de schooldirecties je een plaats op één van deze scholen, indien je vijf keuzes doorgeeft en het systeem kent je op geen enkele school een plaats toe, dan gaat je dossier besproken worden op de ombudsdienst inschrijvingen en dan is er een akkoord met de basisscholen dat één van deze vijf scholen jouw kindje een plaatsje geeft.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur.
Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die je lager rangschikte. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je toch nog kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang voor de rangschikking. Je kan rustig en dus zonder tijdsdruk gedurende de volledige aanmeldingsperiode aanmelden.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Sinds dit jaar werken we met een nieuw software systeem. Je meldt je kind nu aan via It's me of met de E-ID. 

Meer info over It's me en hoe dit aan te maken, vind je hier

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Dit gebeurt nooit. Je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Bekijk het aantal vrije plaatsen.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgen alle kinderen een plaats.
Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan ordenen we de aangemelde kinderen via objectieve criteria (door de overheid bepaald):

Broers/zussen en kinderen personeel:

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school krijgen voorrang.
Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. De leerlingen worden geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind of werkadres van de ouder ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

Alle andere kinderen:
Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald: in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

 

Wat wordt er bedoeld met voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit ?

De wet voorziet dat kinderen van dezelfde leefentiteit naar dezelfde school kunnen gaan. Dit geldt dus voor broers en zussen, maar ook voor halfbroers en halfzussen of plusbroers en pluszussen. Broers, zussen, halfbroers en halfzussen moeten niet op hetzelfde adres wonen om van die voorrang te genieten. Pluskinderen of stiefkinderen wel.

Concreet toegelaten:

 • Broers en zussen, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen met dezelfde hoofdverblijfplaats (domicilie’ zonder gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. 'plus' of stiefbroers en 'plus' of stiefzussen)).

Hoe werkt het rangschikken?

De software rangschikt automatisch alle aanmeldingen. Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium (domicilie- of werkadres) in rekening worden gebracht.

Daarna wordt per school een rangorde bepaald. Eerst komen alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand (domicilie- of werkadres). Daarna volgen de kinderen die de school als tweede keuze opgaven, ook zij worden gerangschikt op afstand, gevolgd door de kinderen die de school als derde keuze opgaven enzovoort. 

Als het systeem je kind een plaats toekent in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle andere lijsten. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

Als je niet de school van je eerste voorkeur kan krijgen, bewaart het systeem de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft tot 30 juni 2025 op de wachtlijst van deze school staan.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van de ouder(s) en van het adres school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen. 

Welk adres geef ik op?

Je kan deze adressen doorgeven:

 • Het domicilie adres van het kind:
  Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij de vraag rond 'ik ga verhuizen'. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.
 • Een werkadres:
  Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Het systeem kiest automatisch het meest gunstige adres per school.
 • De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium 'kortste afstand tot de school'. 

We verhuizen, welk adres geef ik door voor de afstandsberekening? 

Als je gaat verhuizen kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om het nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Dit kan onder een aantal voorwaarden, je bezorgt ons dan : 

 • Een officieel bewijsdocument, dat kan aantonen dat je ten laatste tegen 30 juni 2025 (dus het einde van het schooljaar van waarop de aanmeldperiode van toepassing is, de einddatum loopt gelijk met de einddatum van de wachtlijst) op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen. Een officieel document is bijvoorbeeld. een huurcontract, aankoopakte of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres, als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient bewezen te worden door een kopie voor te leggen van het document 'melding van aanvang van de werken'. Ook de vooropgestelde datum van verhuis wordt kenbaar gemaakt. Deze documenten worden geanonimiseerd door de voorzitter van de Ombudsdienst Inschrijvingen en voorgelegd op de eerst volgende vergadering van de Ombudsdienst.
 • Een verklaring op eer, in te dienen bij Het Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen (naarschool@huisvanhetkindlww.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode.

Als je een dossier wil indienen doe je dit best zo snel mogelijk, het kan ook voor de aanmeldperiode. 

Kan ik mijn kind voor een wijkschool aanmelden?

De wijkscholen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkadres – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via naarschool@huisvanhetkindlww.be

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je ticket voor inschrijving staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de  school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je kind staat wel op de wachtlijst van die school.

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school.

Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

Hoe werkt een wachtlijst voor een school ? 

Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen. Komt er later toch een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat? Dan kan je je kind in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven.
De school contacteert je dan. Geef daarom een correct telefoonnummer of e-mailadres op.

Let op: als je inschrijft in een school waar achteraf plaats is, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden. Je kind behoudt alleen zijn/haar plaats op de wachtlijst bij scholen die hoger op je keuzelijst staan.  De plaats op de wachtlijst is geldig tot 30 juni 2025. Daarna vervalt de lijst. 

Wat als er geen plaats meer is in mijn voorkeursschool?

Als er in de school van jouw voorkeur geen plaats meer is, ontvang je een weigeringsdocument en krijg je een plaats op de wachtlijst. De school is verplicht de rangorde van de lijst te volgen. Jouw plaats op de wachtlijst blijft geldig tot 30 juni 2025. Daarna vervalt de lijst.

Komt er een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat? Dan heb je vijf dagen de tijd om jouw kind in die school in te schrijven. Dat kan ook nog als je al ergens anders ingeschreven had.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via naarschool@huisvanhetkindlww.be. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen. Indien je daarna nog steeds vindt dat je weigering onterecht was,  kan je je wenden tot de Commissie voor Leerlingenrechten.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of Huis van het Kind Laarne Wetteren Wichelen. Zij zullen je zeker verder helpen. 

 

Wat doe ik wanneer mijn kleuter een jaar blijft zitten/overslaat?

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar, terwijl het lager onderwijs werkt per leerjaar. Blijft jou kleuter een jaar zitten of slaat die een jaar over? Neem dan contact op met de beheerder via naarschool@huisvanhetkindlww.be. Zij zorgen er dan voor dat je je kindje in de juiste (kleuter)klas kan inschrijven. 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

 • Je ticket voor inschrijving in de school
 • De kids-ID als je kind dit heeft
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Bij verhuis: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, al dit verschillend is van het huidige domicilie-adresa

Ook interessant: